Kdo jsme:

Přestože úspěšně působíme v oboru dražeb a realit již déle než 8 let, zůstali jsme svým přístupem k poskytování služeb stále mladou společností – dynamickou a flexibilní. 
Na chodu společnosti se podílejí vysokoškolsky vzdělaní lidé – právníci, kteří mají dostatek zkušeností z práce v realitních kancelářích, u správců konkursních podstat a v advokátních kancelářích. 
Naše společnost velice úzce spolupracuje se spolehlivými advokátními kancelářemi, které naší společnosti poskytují kompletní právní servis.
Za dobu svého působení byl prostřednictvím naší společnosti vydražen majetek za více než 50,000.000,- Kč ve více než 35 dražbách.
Naše společnost úspěšně absolvovala 5 kontrol Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


Co nabízíme:

Naše společnost má za cíl poskytovat svým klientům komplexní a kvalitní služby převážně při provádění veřejných dražeb. 
To ovšem neznamená, že bychom zanedbávali ostatní oblasti naší činnosti, mezi které patří realitní činnost, zprostředkování, poradenství v oblasti finanční, organizační a ekonomické, správa a údržba nemovitostí. Do budoucna zamýšlíme vyvíjet činnost i v oblasti odkupu pohledávek.
Při poskytování našich služeb máme na zřeteli pouze jediné – spokojenost našich klientů. Proto se naše společnost může zavázat, že bude své služby poskytovat na co možná nejvyšší úrovni při zachování cenové dostupnosti pro každého. 
I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že nebudeme propagovat naši společnost rozsáhlou (a tedy nákladnou) reklamou. Jsme toho názoru, že jako osoba obeznámená s institutem veřejných dražeb nepotřebujete pročítat rozsáhlé výklady o jejich významu. Mnohem důležitější podle nás je, aby každý měl v případě potřeby k dispozici co nejvíce informací o jednotlivých dražebnících a mohl tak zasvěceně vybrat toho, který mu nejlépe vyhovuje.


Draukk – dražební s.r.o. jako dražebník:

Stěžejní činností naší společnosti je provádění veřejných dražeb podle zákona č. 26/2000 Sb. Zde je naším prvořadým cílem poskytovat skutečně kvalitní služby zejména správcům konkursních podstat, bankám, realitním kancelářím. Velice rádi však poskytneme naše služby ve stejné kvalitě i ostatním fyzickým a právnickým osobám. 
Společnost Draukk – dražební s.r.o. je připravena Vám v případě zájmu poskytnout jakékoli informace o veřejných dražbách a poradit Vám i s jinými možnostmi efektivního řešení při vymáhání Vašich pohledávek, zpeněžování konkursní podstaty apod. 
Jako dražebník jsme připraveni na základě Smlouvy o provedení veřejné dražby tuto dražbu zorganizovat a realizovat, a to v nejkratších možných termínech. Při organizování veřejné dražby budeme samozřejmě respektovat Vaše přání a pokyny.
Zajistíme odhad ceny předmětu dražby, znalecké posudky, dražební místnost, vypracování potřebných listin, jakož i veškeré další úkony, které vyžaduje zákon o veřejných dražbách. 
Finanční vypořádání dražby provedeme bezprostředně po jejím ukončení a výtěžek dražby Vám zašleme obratem po vypořádání.


Náklady dražby a odměna:

Náklady dražby (odměna dražebníka, náklady na poštovné, hovorné, vypracování znaleckých posudků, inzerce, pronájem dražební místnosti, cestovné) jsou většinou hrazeny z výtěžku dražby. Náklady dražby (mimo odměnu dražebníka) se hradí podle jejich skutečné výše. Ve smlouvě je však možné smluvit úhradu nákladů dražby paušální částkou, případně ujednat, že tyto náklady nese dražebník.
Za provedení veřejné dražby náleží dražebníkovi odměna. Výše této odměny je sjednávána individuálně ve smlouvě o provedení veřejné dražby a je závislá na obtížnosti dražby. Obecně však lze konstatovat, že díky nízkým provozním nákladům naší společnosti jsme schopni nabídnout jednu z nejnižší výše odměny již od 1,5 % z ceny dosažené vydražením.

Společnost Draukk – dražební s.r.o. nabízí možnost navrhovateli sjednat, že minimálně 1 % ze své odměny dražebníka věnuje na charitativní dobročinné účely. O tom, jakým způsobem budou tyto finanční prostředky využity, má právo rozhodnout navrhovatel veřejné dražby. 
Máte tak jedinečnou možnost pomoci lidem, kteří to podle Vás opravdu potřebují.


Pojištění:

Společnost Draukk – dražební s.r.o. má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti při výkonu činnosti dražebníka ve výši 10,000.000,- Kč.

© 2019, www.draukk.cz, itpodpora.cz | xhtml 1.0, css valid